قوانین

ارسال از طریق پست انجام می‌شود. 

درصورت مشکل دار بودن کالا یا مطابق تصویر نبودن مرجوعی یا تعویض صورت می‌گیرد. 

در صورت مرجوعی کالا کل مبلغ به خریدار برگشت داده مبشود